User:
Pass:
 
Quên mật khẩu?
Xem nhóm tin
Vô thức và sức mạnh của nó
Tiềm thức là một năng lực tinh thần ( Spirit power), là sức mạnh huyền bí. Nếu hiểu và biết sử dụng nó sẽ là một phương pháp hữu ích, thực dụng, giản dị có thể cải tạo được thể chất và tinh thần. Phương pháp tự kỉ ám thị với lối thực hành đơn giản không tốn kém đã giúp đỡ, an ủi, cứu chữa được hành vạn bệnh nhân về tinh thần và thể chất. Để giữ sức khỏe tôi tự thường ám thị mình nhiều lần trong ngày một câu: “ Tôi luôn cảm thấy vui vẻ khỏe mạnh”. Muốn hiểu rõ về tự kỷ ám thị, điều cốt yếu là phải hiểu rằng trong mỗi chúng ta có hai bản ngã vô ý thức.

Xem tiếp...

Ý thức và vô thức
Năm 1900 S. Freud, cha đẻ của phương pháp phân tâm học đã đưa ra khái niệm về cấu trúc của bộ máy hoạt động tâm thần mà ông gọi là topique thứ nhất và năm 1920 ông lại đưa ra topique thứ hai để giải thích về cơ chế hoạt động tâm thần của con người.

Xem tiếp...


Các bài đã đăng:

:: Programmed & Designed by Đỗ Minh Tiến© 2009 ::
:: Powered by Dr. Bùi Tiến Dũng ::